เรื่องย่อ

เสวี่ย..ฝึกฝนตนเองอย่างยากลําบากเพื่อเป็นเซียน เขาเฝ้าตามหาหญิงสาวที่เขารัก.. ตามตื๊อมากี่ชาตินางก็ไม่เคย รักตอบ.. และในชาตินี้หญิงสาว

คนน้ันก็คือหรูเกอ.. หญิงสาวที่ชอบใส่ชุดสีแดงเป็นชีวิตจิต ใจ และเป็นธิดาของเจ้าสำนักเพลิงเตโช.. ตัวหรูเกอน้ันหลงรักศิษยพี่จั้นเฟิง..

เมื่อเสวี่ยรู้แล้วว่า หรูเกอคือหญิงสาวที่เขารักกลับชาติมาเกิด เขาจึง ต้องพยายามอีกคร้ัง เพื่อทําให้นางรับรักเขาตอบให้จงได้...